News CCI Brasov

Fiți la curent cu finanţările europene!

(1 Vot)
Fiți la curent cu finanţările europene!

Pentru a identifica programele necesare dezvoltării și a crește rata de absorbție a fondurilor europene, vă vom ține la curent cu apelurile de propuneri de proiecte.


(1) Cerere de propuneri de proiecte - turism cultural și industrial, turism accesibil
Prezentul apel format din doua tematici distincte pune în aplicare Comunicarea Comisiei Europene din 2010 privind turismul, cu referire specială la diversificarea turismului cultural și industrial european și un turism accesibil. El completează sau continuă inițiativele respective. Este, de asemenea, parte din al treilea și ultimul an pentru doua acțiuni pregătitoare propuse de Parlamentul European și aprobate de către autoritatea bugetară a UE, respectiv "Produsele Turistice Transnaționale " și "Turism Accesibil pentru Toți".

Teme:

Tema A: Proiecte de cooperare pentru sprijinirea turismului transnațional bazat pe moștenirea culturală și industrială europeană.
Sprijinirea dezvoltării strategiilor de turism ; promovarea turismului în regiuni în criză sau în conversie, în scopul stimulării ocupării forței de muncă și creșterii economice; facilitarea schimburilor de bune practici, dezvoltarea de rețele și de platforme de discuții între factorii publici de decizie și sectorul privat, în domeniile turismului cultural și industrial; facilitarea și stimularea parteneriatelor public-private și integrarea intreprinderilor din sectorul cultural în strategiile de dezvoltare regională a turismului; îmbunătățirea calității ofertei turistice europene printr-o cooperare transfrontalieră întărită; și/sau consolidarea abilităților de management de organisme publice sau private care se ocupă de dezvoltarea de produse turistice tematice.

Tema B: Promovarea antreprenoriatului și managementului unui turism accesibil
Oferirea posibilității pentru managerii și antreprenorii din turism, pentru autoritățile naționale, regionale sau locale responsabile de dezvoltarea și promovarea turismului, alte autorități naționale, regionale și locale relevante pentru sectorul turismului, de a integra accesibilitatea și «Design-ul Universal » în activitățile de management, planificare, investiții, strategii, operațiunile de zi cu zi, etc ; implicarea altor operatori din lanțul de aprovizionare din turism, stimulând astfel crearea de noi afaceri și cooperare transfrontalieră în domeniul turismului accesibil; încurajarea schimburilor de experiență și informații între antreprenori cu privire la obstacolele, provocările și beneficiile de a face afacerile lor mai accesibile; facilitarea schimburilor de bune practici, dezvoltarea de rețele și de platforme de discuții între factorii publici de decizie, sectorul privat, școli și mediul academic în domeniul turismului accesibil ; consolidarea abilităților de management ale organismelor publice sau private, care se ocupă cu problemele de accesibilitate.

Buget /Suma

Eligibilitate

Informații

Țări/Regiuni

Data limită de

acordata pe

 

suplimentare:

 

Depunere

proiect

     

aplicației         •'

Buget maxim

Autorități publice

Data de începere

 

21.10.2014    

alocat:

(inclusiv locale), rețele

a derulării

State membre

 
 

sau asociații ale

proiectelor:

UE

 

Tema A:

acestora la nivel

aprilie 2015

   

1.000.000

Internațional, național,

     

TemaB:

regional, instituții de

Durata maximă a

   

650.000

Învățământ, furnizori de formare în turism,

unui proiect:18 luni

luniluni

   

Numarul

centre de cercetare în

     

indicativ al

domeniu, agenții de

Candidații pot

   

finantarilor:

turism și operatori de

prezenta câte o

   

Tema A: 4-5

turism și asociațiile

propunere

   

TemaB: 3-4

acestora, Camerele de comerț, industrie și

Pentru fiecare din cele două teme, dar

   

Rata maxima de

meserii sau organisme

prin aplicatii

   

fmantare UE a

similare și asociațiile

separate;

   

costurilor

lor, organizații non-

     

eligibile: 75 %

profit, ale societății civile, asociații

     
           

maxima pe proiect: Tema A: € 250,000 Tema B: € 180.000

Internaționale, europene și naționale active în domeniul turismului și activităților conexe, IMM-uri

       

Sursa:www.uncir.ro

 

         

 


(2) CLUSTER EXCELLENCE PROGRAMME

Activitățile eligibile pentru a fi sprijinite în cadrul acestei acțiuni sunt prezentate mai jos:

A. Participarea la activitățile de benchmarking
Toate organizațiile de grupuri și rețele de afaceri ale consorțiului trebuie să participe la exercițiul de benchmarking cu scopul de a evalua performanțele lor de management în nformitate cu metodologia de benchmarking elaborată de Inițiativa Europeans, de Excelență  Cluster și în prezent furnizate de Secretariatul European de Analiză Cluster (ESCA) 7. Feedback-ul de la experții de benchmarking a managerilor de cluster ar trebui să includă recomandări concrete cu privire la modul de a îmbunătăți gestionarea organizațiilor de cluster evaluate și a rețelelor de afaceri.
Costurile eligibile includ participarea la exercițiul de benchmarking, inclusiv o serie de costuri de călătorie pentru managerul de cluster.

B. Participarea la training
Această acțiune va sprijini activitățile de formare adresate consorțiilor de cluster și rețelelor de afaceri. Ca parte a activităților lor, fiecare consorțiu selectat ar trebui să pregătească și să lanseze un apel deschis la nivelul UE pentru recrutarea experților cei mai competenți care oferă cursuri de formare pentru managerii de cluster. Acești experți ar trebui să vină din țări participante COSME (Competitivitatea Intreprinderilor și intreprinderilor mici și mijlocii). Procedura oficială de urmat ar trebui să fie în conformitate cu normele financiare generale de subcontractare prevăzute în contractul de proiect.
Costurile eligibile includ participarea la traininguri a cel mult două persoane de la un proiect partener, inclusiv cheltuielile de transport. Mai mult decât atât, costurile eligibile pot include elaborarea unor studii de caz specifice noi; astfel de activități pot fi subcontractate în conformitate cu normele financiare generale de subcontractare prevăzute în contractul de proiect.

C. Identificarea de servicii furnizate de IMM-uri și organizarea de vizite de studiu
Fiecare consorțiu ar trebui să colecteze informații cu privire la serviciile oferite de fiecare organizație cluster care participă la proiect sau organizațiile cluster ce doresc să se dezvolte în viitor, în beneficiul IMM-urilor lor. Pe aceasta bază, fiecare consorțiu va încerca să identifice, cu ajutorul experților recrutați, alte organizații cluster din țările participante COSME care oferă astfel de servicii într-un mod profesionist. Apoi, toți managerii de grup implicați în proiect vor trebui să viziteze pentru maximum 4 zile aceste organizații cluster de top, de preferință, situate într-un alt stat membru al UE, pentru a obține informații utile și practice cu privire la bunele practici de management și să înțeleagă mai bine cum să dezvolte astfel de servicii profesionale pentru grup lor.
Costurile eligibile includ toate costurile legate de identificarea și analiza serviciilor corespunzatoare, precum și cheltuielile de transport pentru vizitele de studiu de maxim 4 zile pentru maxim 2 persoane de la fiecare organizatie cluster (inclusiv managerul de cluster).

D. Diseminarea, evaluarea impactului, și activitățile de urmărire
Proiectul ar trebui să propună un pachet de lucru specific activităților de diseminare care vor fi efectuate cu privire la activitatea lor și beneficiile de a investi în activități de excelență a organizațiilor cluster. Aceasta poate include organizarea unor evenimente locale și evenimente organizate în comun de către partenerii de proiect.
Costurile eligibile includ toate costurile legate de activitățile de diseminare ale proiectului, cum ar fi organizarea de evenimente locale și comune și ateliere de lucru specifice pentru a promova excelența organizațiilor cluster la nivel local.


Etape

Data

Publicarea cererii

29 iulie 2014

Termenul limită de depunere a cererilor

29 octombrie 2014 -17:00 (ora Bruxelles)

Perioada de evaluare

octombrie si noiembrie 2014

Informații pentru solicitanți

decembrie 2014

Semnarea acordurilor de subvenționare

februarie 2015

Data de începere a acțiunii

martie 2015

Bugetul total alocat pentru co-finanțarea CE pentru acest apel este estimată la 1,25 milioane €. Plafonul maxim de co-finanțare UE per proiect: 250.000 €.
Subvenția UE este limitată la o rată maximă de co-finanțare de 95% din costurile eligibile. Durata maximă a proiectelor este de 24 luni.
Sursa web: http://ec.europa.eu/easme/files/cep/calI-for-proposals-cluster-exelIence-programme.pdf

 


3) Granted SEE finanțate prin Fondul pentru Relații Bilaterale

Apelul II - Aprilie 2014
Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei în vederea reducerii disparităților sociale și economice în cadrul Spațiului Economic European și pentru a întări relațiile bilaterale cu cele 16 state beneficiare din sudul și centrul Europei.
Scopul Fondului Bilateral la Nivel Național este de a sprijini diverse inițiative de cooperare bilaterală între entități din România și entități din Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegia (denumite în continuare state donatoare). Sunt încurajate și acțiunile care vizează cooperarea cu Consiliul Europei.
Domeniile prioritare pentru care se ofera finanțare sunt următoarele:
-    Justiție și afaceri interne, consolidarea capacității judiciare și cooperarea Schengen;
-    Sănătate;
-    Cooperare culturală, diversitate culturală, patrimoniu și schimb cultural;
-    Mediu;
-    Copii și tineri aflați în situații de risc;
-    Priorități generale și orizontale, precum:

•    Activități de promovare a cunoașterii și înțelegerii Acordului Spațiului Economic European;
•    Activități comune cu Consiliul Europei, care îndeplineșste și rolul de partener de program pentru anumite programe;
•    Activități pentru consolidarea cooperării cu organizațiile inter-guvernamentale, cum ar fi instituțiile nordice, instituțiile Nordic-baltice și a instituțiilor regionale, cum ar fi Consiliul nordic al ministrilor, Consiliului Statelor de la Marea Baltica, OSCE, OMS Europa;
•    Activități comune cu Directiile Generale relevante ale Comisiei Europene
•    Activități comune cu Transparency International, în conformitate cu Acordul de cooperare privind granturile SEE și Norvegiene;
•    Activități regionale pe teme de importanță bilaterală;
•    Activități de interes bilateral, în cadrul universităților din statele beneficiare în care este predată limba norvegiană;
•    Participarea la conferințe referitoare la granturile SEE și Norvegiene;
•    Activități care să contribuie la promovarea și dezvoltarea democrației, drepturilor omului, buna guvernare și a statului de drept;
•    Activități pentru îmbunătățirea situației comunității Roma.
Beneficiarii și partenerii eligibili în cadrul Fondului Bilateral la Nivel Național sunt
următoarele tipuri de entități înregistrate în statele donatoare sau România, precum și organizații internaționale:
-    Punctul Național de Contact și alte instituții naționale care joacă un rol important în stabilirea/implementarea unui anumit program inclus în Memorandumurile de Ințelegere;
-    Operatorii de program și partenerii de program din cadrul programelor finanțate prin Granturile SEE și Norvegiene 2009-2014
-    Promotorii de proiect și partenerii de proiect din cadrul proiectelor finanțate prin Granturile SEE și Norvegiene 2009-2014;
-    Ambasadele statelor donatoare în România și ambasadele României în statele donatoare;
 
Instituții publice, autorități publice naționale sau internaționale, autorități publice locale, sau regionale;
-    Organizații interguvernamentale;
-    Agenții guvernamentale;
-    Instituții de învățământ și institute de cercetare;
-    Organizații non-guvernamentale, asociații, fundații, sindicate, patronate care activează în sfera ariilor prioritare enunțate anterior (pentru Măsura II, sunt eligibili numai aplicanții din această categorie care îndeplinesc condiția de a fi derulat această activitate timp de cel puțin un an fiscal integral)
Acesta este cel de-al doilea apel de proiecte din cadrul Fondului Bilateral la Nivel Național.
În cadrul prezentului apel, sunt deschise două măsuri în cadrul Fondului Bilateral la Nivel
Național:
Măsura I: Sprijin pentru deplasări
Măsura II: Arii prioritare
Bugetul total al prezentului apel este de 736.000 Euro.
În cadrul acestei măsuri se finanțeaza proiecte/acțiuni, individuale sau în parteneriat, de
colaborare, schimb de experiență, transfer de cunoștințe și bune practici între beneficiari și
entități din Statele Donatoare, alte state beneficiare și România.
Bugetul apelului: 636.000 Euro.
Bugetul total al apelului este alocat pe arii prioritare, dupa cum urmează:

Aria prioritara

Buget Apel (EURO)

Justiție și Afaceri Interne, consolidarea capacității judiciare și cooperarea Schengen

82.000

Sănătate

60.000

Cooperare culturală, diversitate culturală, patrimonii și schimb cultural

170.000

Mediu

100.000

Copii și tineri aflați în situații de risc

94.000

Priorități generale și orizontale

130.000

Total

636.000

 

Data lansării apelului: 11 aprilie 2014.
Data închiderii apelului: 31 octombrie 2014, sau până la epuizarea fondurilor aferente
măsurii/ariei prioritare deschise. Data de depunere a aplicației se consideră a fi data
poștei/curierului.
Termenul limită pentru implementarea acțiunilor/proiectelor: 30 iunie 2016
Rata de finanțare nerambursabila: 100% din cheltuielile eligibile
Sursa web:
http://www.eeagrants.ro/dociumente/10194/54332/Ghidul+Aplicantului+RO+01.pdf/flllac49-5a9e-4bc8-8b3e-0ba0b604e716