News CCI Brasov

Finanțări nerambursabile pentru formarea profesională a angajaților din întreprinderile mari

(0 voturi)
Finanțări nerambursabile pentru formarea profesională a angajaților din întreprinderile mari

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vă informeză cu prvire la faptul ca Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a lansat apelul de proiecte pentru Investițiile în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții.

Acest apel de proiecte face parte din Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 10, 10iii - Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite
Domenii de aplicare: În deplină corelare cu domeniile de specializare inteligentă identificate în SNCDI 2014 – 2020, sectoarele economice cu potențial competitiv care sunt finanțabile prin acest apel de proiecte sunt:
- turism și ecoturism, textile si pielarie, lemn si mobila, constructii, industrii creative, industria auto și componente, tehnologia informației și comunicațiilor, procesarea alimentelor și a băuturilor, inovare, dezvoltare tehnologică și valoare adăugată, sănătate și produse farmaceutice, energie și management de mediu, bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii.
În cadrul prezentului apel de proiecte este vizată activitatea de:
Formare profesională a angajaților care își desfășoară activitatea in întreprinderile mari, respectiv derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare – activitate relevantă și obligatorie.
Această activitate este adresată angajaților din întreprinderi și are în vedere creșterea performanțelor în plan profesional în concordanță cu cerințele locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților

Număr crescut de angajați ale căror cunoștințe/competențe/aptitudini s-au îmbunătățit în domeniile aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI.

Beneficiari eligibili sunt: Solicitanții eligibili sunt angajatori, întreprinderi mari, constituite ca societăți comerciale conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial.
Solicitanții eligibili pot avea sediul social în orice regiune de dezvoltare din România (inclusiv în regiunea de dezvoltare București-Ilfov), cu condiția caproiectele depuse în cadrul prezentului apel să se implementeze pe teritoriul cel puțin uneia dintre următoarele regiuni mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia.

Grup țintă eligibil
Persoane angajate care urmăresc îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini sau care urmăresc certificarea/validarea competențelor cu precădere în sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC şi SNCDI;
Persoanele din grupul țintă eligibil trebuie să fie angajate la solicitant cu contract individual de muncă.

Indicatori specifici de program

Numărul minim obligatoriu al persoanelor aparținând grupului țintă vizat de proiect (element de eligibilitate proiect) este de 75 de persoane.

Sesiunea de depunere a proiectelor se desfasoara in intervalul 15 octombrie 2018, ora 16.00 şi se va închide în data de 15 ianuarie 2019, ora 16.00.
Alocarea financiară stabilită in cadrul prezentului apel de proiecte este 38.297.872,20 euro.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 500.000 de euro.

Contribuția proprie minimă a solicitantului

Având în vedere faptul că acest apel este sub incidența schemei de ajutor de stat se aplică intensitatea ajutorului de stat care nu poate depăși 50% din valoarea costurilor totale eligibile ale proiectului de formare a adulților.
Intensitatea ajutorului poate fi majorată, până la o intensitate maximă de 60% din costurile totale eligibile ale proiectului de formare a adulților, dacă formarea se adresează lucrătorilor cu handicap sau lucrătorilor defavorizați.
Valoarea maximă a ajutorului de stat pentru un proiect de formare este de 250.000 euro.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .