News CCI Brasov

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

(0 voturi)
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Axa prioritară PI 1, Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Prioritate de investiții 1.a - Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european

Acțiunea 1.1.1    Mari infrastructuri de CD, Tip proiect Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor
Prezentul apel de proiecte se adresează întreprinderilor cu activitate CD, fiind finanțate investiții inițiale pentru departamentele de cercetare-dezvoltare ale acestora. Finanțarea publică se acordă ca ajutor de stat regional pentru investiții.
Proiectele se concentrează pe următoarele domenii tematice prioritare :
      Specializare inteligentă
•    Bioeconomia
•    Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate
•    Energie, mediu și schimbări climatice
•    Eco-nano-tehnologii și  materiale avansate
    Sănătate, domeniu prioritar de interes național.

În cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini investiții inițiale pentru:
•    Construcția de noi clădiri destinate departamentelor CD ale întreprinderilor
•    Extinderea (și/sau supraetajarea), consolidarea, reabilitarea clădirilor destinate departamentelor CD ale întreprinderilor
•    Dotarea deparamentelor CD ale întreprinderilor cu instalații, utilaje și echipamente pentru cercetare și active necorporale pentru CD.

Valoarea finanțării publice nerambursabile nu va depăși echivalentul în lei a 5.000.000 euro în Municipiul București, 15.000.000 milioane euro în regiunea Vest și județul Ilfov și 20.000.000 euro în celelalte regiuni ale României.
Valoarea asistenței publice nerambursabile este cuprinsă între 4.500.000 lei  (1.000.000 euro) şi 90.000.000 lei (20.000.000 euro).

Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi echivalentul în lei a 50 milioane euro.

Finanțarea publică din fonduri nerambursabile pentru proiect nu ve depăși următoarele limite ca procent din cheltuielile eligibile:

Regiunea

Întreprindere mare

Întreprindere mijlocie

Întreprindere mică

Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

50%

60%

70%

 

Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: întreprindere mică/ întreprindere mijlocie/întreprindere mare
Eligibilitate activitati:
    Nu vor fi finanțate proiecte care prevăd exclusiv activități de construcție de noiclădiri și/sau extindere (și/sau supraetajare), consolidare, reabilitare clădiri existente
    Dotarea cu echipamente și instrumente de cercetare a departamentelor CD  și a activelor necorporale de CD este activitate OBLIGATORIE pe proiect și trebuie să îi fie alocat cel puțin 60% din valoarea totală a proiectului.

Cheltuieli eligibile
1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren  (sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).
2. Cheltuieli cu lucrări de modernizare/extindere/construcţie clădiri şi spaţii  
Sunt eligibile în limita a max. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
3. Cheltuieli pentru achiziţie de active corporale
3.1. Echipamente IT şi pentru comunicaţii;
3.2. Instalaţii, echipamente şi instrumente independente pentru cercetare
4. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale
4.1 Aplicaţii informatice
4.2 Licenţe
Costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de max. 10% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.
5. Cheltuieli pentru achiziţionarea de clădiri şi spaţii  
Cheltuielile pentru achiziţionarea de clădiri şi spaţii sunt eligibile în limita a 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. In cazul în care se efectuează şi lucrări de modernizare/extindere clădiri şi spaţii, atunci, acestea împreună cu cheltuielile pentru achiziţionarea de clădiri şi spaţii sunt eligibile în aceeaşi limită de 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Durata proiectelor
    Maximum 24 de luni

Informații suplimentare la CCI Brașov-Centrul de Consultanță.