News CCI Brasov

Finanţări nerambursabile de până la 100% pentru întreprinderi din mediul urban şi rural

(0 voturi)
Finanţări nerambursabile de până la 100% pentru întreprinderi din mediul urban şi rural

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. 

S-a lansat spre consultare publică varianta de lucru a Ghidului Solicitantului 2.1.A/2016 Microintreprinderi.
Obiectivul acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.
Regiunile de dezvoltare vizate: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.
Indicatorii de proiect fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect și se referă la:
 Cifra de afaceri, la 2 ani după finalizarea implementării proiectului;
 Numărul mediu de salariați / numărul de angajați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, în perioada de monitorizare a proiectului.

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 100% din valoarea eligibilă a investiției. Ajutorul nerambursabil se acordă în regim de ajutor de minimis.
Valoare eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban.
Eligibilitatea proiectului: activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să fie realizate în mediul urban și să vizeze domenii de activitate eligibile, autorizate in cadrul sediilor sau punctelor de lucru ale solicitanților.

Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:
 Cheltuieli pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu montaj;
 Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
 Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line;
 Servicii de consultanță/ asistență;
 Cheltuieli aferente implementării proiectului privind taxele și comisioanele;
 Cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern.

Prin prezentul Ghid se va lansa apelul de proiecte cu nr. 1, proiectele pot fi depuse doar în perioada de 6 luni, de la data ce urmeaza a fi stabilita. Cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare preliminară și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte.


Submăsura 6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati
neagricole

S-a lansat varianta consultativă a Ghidului Solicitantului pentru accesarea Sub-Măsurii 6.4 – „Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”, PNDR 2014-2020
Această măsură are ca scop stimularea mediului de afaceri din mediul rural, creșterea numărului de activități neagricole desfășurate în zonele rurale, dezvoltarea activităților negricole existente, crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale şi reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban.
Beneficiari eligibili sunt întreprinderi nou înființate și existente (inclusiv PFA, II, IF):
1) Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
2) Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural.
Investiţii şi cheltuieli eligibile:
 Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:
- fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie şi carton;
- fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
- activităti de prelucrare a produselor lemnoase;
- industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente;
- fabricarea produselor electrice, electronice.
 Investiţii pentru activităţi mestesugăresti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 Investiţii legate de furnizarea de servicii:
- servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
- servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
- servicii de consultanţă, contabilitate, audit;
- activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;
- servicii tehnice, administrative, etc.
 Investiţii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică tip agro-turistice, proiecte de activităţi de agrement ;
 Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării.
Costuri eligibile specifice:
 construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi ;
 investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Regulamentul (CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, se acordă în baza Ordinului MADR nr. 1731/2015 și nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive (100.000 euro în cazul transporturilor), astfel:
 Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
 Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora până la 90% în următoarele cazuri:
- pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism;
- pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;

Director general, 
Cosmin- Antoniu Rosia-Micu

 

Şef Centrul de Consultanţă -Szekely Attila