News CCI Brasov

Egalitatea de șanse în implementarea proiectului “Competitivitate în Regiunea Centru”

(0 voturi)
Egalitatea de șanse în implementarea proiectului “Competitivitate în Regiunea Centru”

Egalitatea de şanse şi de tratament are la bază participarea deplină şi efectivă a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală.

Egalitatea între femei şi bărbaţi este un drept fundamental, o valoare comună a Uniunii Europene şi o condiţie necesară pentru realizarea obiectivelor Uniunii Europene de creştere economică, ocuparea forţei de muncă şi a coeziunii sociale.

Totodată, egalitatea de gen, nediscriminarea, precum şi asigurarea accesibilităţii reprezintă o condiţie necesară pentru o creştere inteligentă, sustenabilă şi incluzivă.

Fondurile Europene Structurale și de Investiții reprezintă principalul instrument financiar al Uniunii Europene menit să sprijine implementarea acestor obiective (Ghid privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020, partea a I – a. https://www.fonduri-ue.ro/orientari-beneficiari).

Pe parcursul implementării proiectului “Competitivitate în Regiunea Centru”, cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, implementat de Camera de Comerț si Industrie Brașov, în parteneriat cu Centrul Național de Invățământ Turistic și Fundația Convergențe Europene, egalitatea de șanse și diversitatea au constituit și constituie principii de bază pe care experții le aplică în procesul de informare a angajaților și conducerii din organizațiile participante la proiect.

1. Egalitatea de gen
Metodologia de selecție a grupului țintă a fost elaborată respectând principiile egalității de gen iar promovarea oportunității de participare în cadrul proiectului este realizată în mod transparent, fără aplicarea nici unui filtru discriminatoriu, extins și sub umbrela unui mesaj care incurajează participarea publică atât pentru femei cât și pentru bărbați. Criteriile de selecție a grupului țintă nu fac referire la: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, orientare sexuală, boli cronice sau de altă natură necontagioase, infectare HIV.

2. Nediscriminarea
Procesul de selecție, recrutare și înregistrare a grupului țintă s-a efectuat pe baza principiului egalității de șanse și principiului nediscriminării, fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, situație sau responsabilitate familială și alte criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă, precum și cu respectarea cerințelor de vârstă impuse de Ghidul solicitantului - Condiții specifice.

3. Accesibilitatea persoanelor cu dizabilități
Echipa de proiect urmărește pe tot parcusrsul implementării proiectului să aibă o atitudine corectă, echidistantă și de acceptare a persoanelor cu dizabilități care au acces la toate activitățile proiectului.

4. Schimbări demografice
Proiectul de față vine în sprijinul recomandărilor UE prin susținerea dobândirii de deprinderi și competențe care să contribuie la îmbunătățirea calității și randamentul muncii la nivelul firmelor participante, cu efecte economice pozitive asupra creșterii nivelului de trai și cu consecința firească de a ameliora scăderea demografică. Totodată, prin proiect ne propunem sa ajutăm angajații să îmbătrânescă frumos, muncind, fiind activi, cu șanse crescute pentru o viață activă și de calitate pe piața muncii, clădindu-și astfel un rol important în viața socială a comunitătății din care fac parte.Expert comunicare și grup țintă
Groșanu Alina-Nicoleta