News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 23.03.2017-07.04.2017. 

- Legea nr. 39 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (M.O. nr. 219/30.03.2017);
-Hotărârea nr. 156 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII (M.O. nr. 220/30.03.2017);
-Legea nr. 41 pentru modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015 (M.O. nr. 226/03.04.2017);
-Legea nr. 43 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de architect (M.O. nr. 226/03.04.2017);
-Ordinul nr. 31/2582 al M.A.D.R. si Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (M.O. nr. 226/03.04.2017);
-Ordinul nr. 2400 al Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanție neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operațional "Inițiativa pentru IMM"(M.O. nr. 226/03.04.2017);
-Ordinul nr. 198/1938 al Ministerului Muncii și Justiției Sociale - privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 (M.O. nr. 229/04.04.2017);
-Ordinul nr. 3556 al M.E.N. privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor și a Calendarului admiterii în învățământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2017-2018 (M.O. nr. 231/04.04.2017);
-Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor din 29.03.2017 (M.O. nr. 231/04.04.2017);
-Hotărârea nr. 187 pentru stabilirea Listei sectoarelor ce cuprind activități care se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor (M.O. nr. 232/05.04.2017);
-Ordinul nr. 3554 al M.E.N. privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual (M.O. nr. 232/05.04.2017);
-Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual din 29.03.2017 (M.O. nr. 232/05.04.2017);
-Ordonanța de urgență nr. 29 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 235/05.04.2017);
-Hotărârea nr. 188 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar (M.O. nr. 240/06.04.2017);
-Ordinul nr. 543 al M.F.P. privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial
(M.O. nr. 243/07.04.2017);

-Legea nr. 21 pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție (M.O. nr. 202/23.03.2017);

-Ordonanța de urgență nr. 22 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și încheierea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.O. nr. 202/23.03.2017);

-Ordinul nr. 3475 al M.E.N. pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) (M.O. nr. 204/24.03.2017);

-Hotărârea nr. 147 privind aplicarea unor corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013 și efectuarea unor operațiuni de regularizare financiară (M.O. nr. 206/24.03.2017);

-Legea nr. 26 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 210/28.03.2017);

-Legea nr. 31 pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (M.O. nr. 214/29.03.2017);

-O.U.G. nr. 23 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (M.O. nr. 214/29.03.2017);

-Ordinul nr. 77 al M.A.D.R. privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru cererile de plată depuse începând cu anul 2016 de beneficiarii măsurii 215 "Plăți privind bunăstarea animalelor - pachetul a) - porcine și pachetul b) - păsări" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (M.O. nr. 214/29.03.2017).