News CCI Brasov

Informare privind acordarea unor facilități de plată privind impozitul anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

(0 voturi)
Informare privind acordarea unor facilități de plată privind impozitul anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vă aduce spre informare acordarea unor facilități de plată privind impozitul anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri conform Hotărârii Nr. 281/29.05.2020 a Consiliului Local al Municipiului Brașov:

I. (1) Pentru a beneficia de reducerea impoziului anual pe clădiri cu o cotă de 50% pe durata stării de urgență decretate în anul 2020 (15.03.2020 – 14.05.2020), proprietarii clădirilor nerezidențiale au obligaţia ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la Direcția Fiscală Brașov o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, declarație în care vor menţiona:

1. Date de identificare contribuabil
2. Domeniul de activitate
3. Date de identificare cladire pentru care se solicită reducerea de impozit
4. Mențiuni privind întreruperea totală potrivit legii sau întreruperea parţială a activităţii economice proprii
5. Prevederea legală prin care au fost obligaţi să îşi întrerupă total activitatea economică
6. Proprietarii care şi-au întrerupt parţial activitatea anexează la cerere

În cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, din declaraţia pe propria răspundere trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele situaţii:

a) au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă;

b) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică.

Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale au obligația să verifice dacă cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii acestora la data de 14 mai 2020.

Declarația va fi însoțită de:

- O copie după contractul de închiriere și după actul adițional încheiat cu chiriașul din care să rezulte că s-a redus chiria cu minim 50%;

- O declarație pe proprie răspundere a chiriașului/utilizatorului în care se va menționa fie întreruperea totală a activităţii economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activităţii economice;

- Chiriașii/utilizatorii care și-au intrerupt parțial activitatea anexează la cerere o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

În cazul contribuabililor care au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parţial, până la primul termen de plată, aceștia pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

II.

(1). Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri pe perioada stării de urgență (15.03.2020 – 14.05.2020) concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, au obligația ca până la 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Direcția Fiscală Brașov o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe proprie răspundere.

Declarația pe propria răspundere va cuprinde:

  • - Date de identificare concesionar/locatar/titular al dreptului de administrare sau folosință
  • - Domeniul de activitate
  • - Datele de identificare ale clădirii pentru care se solicită scutirea de taxă
  • - Mențiuni referitoare la prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.

- Chiriașii/utilizatorii care și-au intrerupt parțial activitatea anexează la cerere o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

În cazul contribuabililor care au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, aceștia pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.