News CCI Brasov

Noutăți legislative apărute pentru antreprenorii din mediul rural

(0 voturi)
Noutăți legislative apărute pentru antreprenorii din mediul rural

În Monitorul Oficial nr. 534/17.07.2015 a fost publicat Ordinul nr. 1731 al ministrului agriculturii și dezvoltarii rurale privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole". 

Prin acest act normativ, se instituie schema de ajutor de minimis aferentă măsurii 6 "Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor" din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), cu titlul "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole".

Schema vizează acţiunile specifice şi beneficiarii eligibili conform fişelor tehnice ale submăsurii 6.2 "Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale" (întreprinderi nou-înfiinţate) şi submăsurii 6.4 "Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole" ;

Scopul prezentei scheme este de a acorda sprijin pentru înfiinţarea în mediul rural de întreprinderi care realizează activităţi neagricole pentru prima dată (start-up) în baza unui plan de afaceri, respectiv pentru întreprinderi existente, în vederea dezvoltării şi diversificării activităţii neagricole în mediul rural.


Obiectivele schemei sunt:
- diversificarea economiei rurale şi crearea de alternative ocupaţionale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural, conform fişelor tehnice ale submăsurilor 6.2 şi 6.4;
- încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale;
- absorbţia de forţă de muncă neremunerată, excedentară, din agricultură;
- eradicarea sărăciei şi dezvoltarea economică a zonelor rurale.

Domeniul de aplicare:
1. Domenii acoperite în cadrul submăsurii 6.2, lista activităţilor nefiind exhaustivă:
a) activităţi productive - cum ar fi fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie şi carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activităţi de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricarea construcţiilor metalice, maşini, utilaje şi echipamente; fabricarea produselor electrice, electronice, producere de combustibil din biomasă în vederea comercializării; producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfăşurarea propriei activităţi, ca parte integrantă a proiectului etc.;
b) activităţi meşteşugăreşti - cum ar fi activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole - olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.;
c) activităţi turistice - servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică;
d) furnizare de servicii - cum ar fi servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice; consultanţă, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice; servicii tehnice, administrative, transport rutier de mărfuri în contul terţilor, alte servicii destinate populaţiei din spaţiul rural etc.

2. Domenii acoperite în cadrul submăsurii 6.4, lista activităţilor nefiind exhaustivă:
a) activităţi productive - fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie şi carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activităţi de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricarea construcţiilor metalice, maşini, utilaje şi echipamente; fabricarea produselor electrice, electronice etc.;
b) activităţi meşteşugăreşti - activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole - olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.;
c) activităţi turistice - servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică;
d) furnizare de servicii - construcţii, reconstrucţii şi/sau modernizarea spaţiilor şi zonelor aferente desfăşurării activităţilor; servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice; consultanţă, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice; servicii tehnice, administrative, transport rutier de mărfuri în contul terţilor etc.

Valoarea ajutorului acordat este de până la 70.000 euro/proiect.
Ajutoarele financiare acordate întreprinderilor nou-inființate care desfașoară activități neagricole în zone rurale se vor acorda în două tranșe, sub formă de sumă forfetară, astfel:
70% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;
30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși 5 ani de la încheierea deciziei de finanțare.
Cuantumul maxim al sprijinului este de 70.000 euro/proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism, respectiv 50.000 euro/proiect în cazul altor activități neagricole.
În cadrul submăsurii 6.4 „Investitii în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”, asistența financiară se acordă sub formă de grant pentru rambursarea cheltuielilor eligibile suportate si plătite.

Valoarea sprijinului public nerambursabil este de 70%, dar se poate majora până la 90% pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism sau pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități neagricole.
Procedura de implementare a schemei, beneficiarii ajutorului, condițiile de eligibilitate, regulile, principiile și criteriile de selecție, cheltuielile eligibile și cheltuielile neeligibile sunt expres prevăzute în cuprinsul ordinului.